Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka

udeľuje riaditeľské voľno  dňa 18.05.2018  (piatok) žiakom Základnej školy s materskou školou Petrovice  z prevádzkových dôvodov.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 21.05.2018  (pondelok). V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD a hudobná škola.

 

 

 

V Petroviciach 17.05.2018                                                                                                     Mgr. Mária Levková

riaditeľka školy