Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice Mgr. Mária Levková, oznamuje, že podľa § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky  MŠ  SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010 Z.z

                                                            udeľuje

 žiakom základnej školy na deň : 5. jún 2019 (streda)

                                                     riaditeľské voľno

z prevádzkových dôvodov. V tento deň nebudú v prevádzke ani školské zariadenia (ŠJ, ŠKD). V tento deň sú všetci z obeda automaticky odhlásení. Informovaný o riaditeľskom voľne bol aj zriaďovateľ školy. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu bude pokračovať vo štvrtok 6. júna.2019.