Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice Mgr. Mária Levková, oznamuje, že podľa § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky  MŠ  SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010 Z.z

                                       udeľuje

žiakom základnej školy a zároveň aj žiakom SZUŠ Yamaha

                na deň : 21. februára 2020 (piatok)

                                riaditeľské voľno

z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení  u detí ale aj pedagogických zamestnancov. V tento deň nebudú v prevádzke ani školské zariadenia (ŠJ, ŠKD). V tento deň sú všetci z obeda automaticky odhlásení. Informovaný o riaditeľskom voľne bol aj zriaďovateľ školy. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu bude pokračovať v pondelok 02.03. 2020 – po jarných prázdninách.