Oznam o zápise do 1. ročníka

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou Petrovice oznamuje zákonným

zástupcom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Petroviciach

po dohode so zriaďovateľom bude prebiehať bez osobnej účasti

dieťaťa a zákonného zástupcu – poštou

od 15.4.2020 do 30.4.2020

 

Informácie k zápisu do 1. ročníka ZŠ

Zápis bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa a  zákonného zástupcu:

  1. zákonný zástupca vyplní  a podpíše prihlášku a žiadosť, vloží do pripravenej obálky a odošle ju na adresu školy. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  1. zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2020 šiesty rok veku. Ide teda o deti narodené od 1.9.2013 do 31.8.2014.  Zápis  uskutočnia  aj tí zákonní zástupcovia, ktorí chcú svojmu dieťaťu dochádzku  do školy odložiť. Následne – telefonicky budú informovaní o ďalšom postupe, ako má rodič postupovať, ak požiada o odklad povinnej školskej dochádzky.
  2. v prípade, že zákonný zástupca aj s dieťaťom žije v zahraničí alebo plánuje odísť do zahraničia, musí dieťa riadne prihlásiť do kmeňovej školy v SR (teda v mieste trvalého pobytu, alebo tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu, zákonný zástupca nemusí riešiť nič v prípade, že dieťa plánuje zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

  1. úhradu za pomôcky a školské potreby pre 1.ročník ZŠ uhradia zákonní zástupcovia do 30.04.2020 na číslo účtu : SK31 0200 0000 0016 7725 6459, variabilný symbol : 42020, dôležité je uviesť do poznámky : svoje priezvisko+ zapis (vzor. : Levkova  zapis ).
  2. všetky údaje a pokyny o zápise si môžete pozrieť na webovwj stránke školy www.zspetrovice.sk – zápis do 1.ročníka.

 

 

                                                                                   …………………………………………………………..                                                                                 Mgr. Mária Levková, riad. školy