Oznam

Vážení rodičia !   AKTUALIZOVANÉ  október  2020

Dňa 16.9.2020 vydalo ministerstvo školstva manuál pre školy platný do 30.9.2020. Z rozsiahleho materiálu vyberáme pre Vás najdôležitejšie body:

  1. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce nasledujúce dni vrátane sviatkov a víkendov je zákonný zástupca  povinný vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa.

Príklady: 

  1. a) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa, pondelok – vyhlásenie treba vypísať.
  2. b) dieťa chýba piatok, sobota, nedeľa a v pondelok príde do školy – vyhlásenie sa nevypisuje.
  3. Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  4. Od 1.10.2020 sa telesná a hudobná výchova vyučujú do odvolania len teoreticky.
  5. Krúžková činnosť: na základe odporúčania MŠVVaŠ nebude v súčasnej dobe zahájená krúžková činnosť. Výnimku tvoria krúžky, v ktorých sú prihlásení žiaci tej istej triedy. Okamžite, ako to príslušné nariadenia umožnia, krúžková činnosť bude zahájená.
  6. Od 5.10.2020 bude za prísnych hygienických podmienok zahájená výučba informatiky na 1. stupni. Z toho dôvodu budú musieť na hodinách informatiky, jedna hodina do týždňa, mať rúška aj žiaci 1. stupňa.
  7. Od 1.10. 2020 až do odvolania bude prevádzka ŠKD v takom istom režime ako doteraz: od 6:30 h do 16:00 h.
  8. Pri vstupe cudzej osoby do budovy školy je povinný každý návštevník vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. Vstup do budovy školy je dovolený len so súhlasom riaditeľky školy (ak je nutné zo strany rodičov kontaktovať učiteľa, odporúčame písomný, alebo telefonický kontakt. Ak je nutný osobný kontakt, je to možné len mimo vyučovacej a výchovnej činnosti so súhlasom riaditeľa školy).

Prehlásenie návštevníka školy-  tlačivá sú prístupné vo vestibule školy.