Prerušenie vyučovania

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že školské vyučovanie sa prerušuje od 25.11.2020 do 30.11.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva- R_ZŠ Petrovice_COVID-19. Žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov.