Organizácia nového školského roka

Milí rodičia, milí žiaci,

onedlho sa začína nový školský rok. Na stránke http://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ už sú aktuálne informácie k začiatku školského roka i o tom, ako by mali školy počas roka fungovať. Z obsiahleho dokumentu „Školský semafor“ Vám teda vyberáme dôležité organizačné pokyny, no treba počítať so zmenami, na ktoré vždy upozorníme zvýraznením žltou farbou.

BEZPRÍZNAKOVOSŤ

 • Pri 1. nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1). V zelených okresoch ho predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. Toto Vyhlásenie odovzdá žiak triednej učiteľke 2.9.2021 hneď po jeho príchode do triedy alebo jej ho v predstihu zašle e-mailom. Bez Vyhlásenia žiak nemôže ostať v škole.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

 • Pre záujemcov objednáme zdarma sadu 25 ks testov na domáce testovanie, ktoré môžete počas roka kedykoľvek použiť a v prípade pozitívneho výsledku nechať dieťa doma, kontaktovať lekára a túto skutočnosť oznámiť škole. Ak máte záujem o sadu testov, treba sa nahlásiť najneskôr do 25.8.2021
 • Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi.

Od 26. 8. 2021 škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov, Nemôže požiadať o viac balení samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie.

Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

Preberanie testov prebehne 31.8. v čase 8.00-14.00 vo vestibule školy. Sadu testov príde vyzdvihnúť rodič alebo iná ním poverená osoba (žiak, priateľ…). Treba vedieť triedu, ktorú bude žiak v šk. roku 2021/2022 navštevovať. (Informácie i s pokynmi z ministerstva už boli zverejnené na stránke školy.


Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

Test, potvrdenie o testovaní, prekonaní Covid-19 ani očkovanie NIE SÚ PODMIENKOU NÁSTUPU ŽIAKA ANI ZAMESTNANCA DO ŠKOLY. Stačí už hore uvedené „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1). Najdôležitejší je naďalej zodpovedný prístup, nepodceňovať akékoľvek príznaky ochorenia a radšej ponechať dieťa pár dní doma, otestovať ho Ag samotestom, ak ste si ho objednali a podľa výsledku testu sa potom zariadiť.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

 • V prípade pozitívneho prípadu v triede idú priame kontakty do 14-dňovej karantény (spolužiaci, učitelia) okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény t.j. sú plne zaočkovaní alebo prekonali v posledných 180 dňoch Covid-19, alebo sú zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania Covid-19. Podľa počtu takýchto žiakov následne rozhodneme, aká bude forma a organizácia vyučovania na nasledujúcich 14 dní. Určite je preto dôležité, aby sme v predstihu disponovali týmito informáciami. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha 2). Prosíme teda Oznámenie odovzdať triednej učiteľke hneď po nástupe do školy.
 • Ak je pozitívny na Covid-19 jeden z členov spoločnej domácnosti žiaka, ostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.
 • Ak je podozrenie na Covid-19 u člena spoločnej domácnosti žiaka- otec, matka, súrodenec atď. (je v karanténe z dôvodu označenia ako priamy kontakt alebo má príznaky ochorenia), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tohto člena domácnosti nepotvrdí ochorenie na Covid-19. Rodič túto skutočnosť ihneď ohlási škole a detskému lekárovi.

OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY

 • Rodič môže dieťa ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára. Inak pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

OČR

 • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo ak je žiak chorý a má potvrdenie od detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

RÚŠKA

 • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania v interiéri podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Rodič je povinný žiakovi zabezpečiť na každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

VSTUP DO ŠKOLY

 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou , potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby. Rodičia môžu vstupovať v prípade potreby do vestibulu, no ďalej do budovy len po vopred dohodnutom stretnutí s príslušným zamestnancom školy (učiteľ, psychológ a pod.), ktorý si príde rodiča vyzdvihnúť do vestibulu.

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

 • Prezenčne podľa aktuálneho rozvrhu, ktorý dostanú žiaci 2.septembra. V prípade pozitívneho prípadu prechádza trieda na dištančné vzdelávanie, pokiaľ v nej nebude mať 100% žiakov alebo väčšina výnimku z karantény, prípadne podľa aktuálnych podmienok školy.

ORGANIZÁCIA ŠKD

 • Ranný klub bude fungovať v štandardnom režime od 6.30 pre tých rodičov, ktorí ho nutne potrebujú.
 • Do 16.00 bude prevádzka ŠKD.

STRAVOVANIE V ŠJ

 • Podľa harmonogramu tried, s ktorým oboznámia triedne učiteľky žiakov po nástupe do školy.

Na všetkých sa tešíme 2. septembra.

Príloha 1:  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha 2:  Oznámenie o výnimke z karantény