O nás

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Materská škola sa nachádza za obecným úradom. Tvorí ju jednoposchodová budova, veľká školská záhrada s altánkom, preliezačkami a pieskoviskom. V materskej škole sú dve triedy – trieda 3-4 ročné deti a 5-6 ročné deti.  Počet detí v školskom roku 2013/2014 je 45. Materská škola má svoju jedáleň.

Naše poslanie:
Všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, kognitívny a perceptuálno-motorický vývoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

ŠKVP: Zvedavé slniečko

Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie od 2,5 roka do 6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Obohacuje výchovu a vzdelávanie o ľudové tradície, environmentálnu výchovu, zdravý životný štýl. Rešpektuje individuálne danosti, schopnosti dieťaťa.

Budeme podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter. Všeobecné i špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

Plnenie vlastných výchovno – vzdelávacích cieľov budeme realizovať edukačnými aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania, štruktúrovania a modifikovania vhodnými formami a metódami výchovy a vzdelávania pre materské školy.

Na základe poznania aktuálnych rozvojových možností detí budeme obsah výchovy a vzdelávania konkretizovať v plánoch výchovno – vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach.

Individuálnym prístupom vo výchovno-vzdelávacom procese podporíme osobnostný rozvoj detí, vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie, aj v krúžkových činnostiach a v realizácií školských projektov.

Mesačné a týždenné témy:

 

Mesiac Téma mesiaca

 

Téma týždňa
 

September

 

Ahoj škôlka

 

Doma a v MŠ

Ja a moji kamaráti

Bezpečná cesta

Čo je z čoho (predmety a ich vlastnosti)

 

 

Október

 

Košík plný ovocia

 

Prišla jeseň

Ja som malý záhradník

Ovocníčkovia

Dary Zeme (rastliny a plody jesene)

 

 

November

 

Moje telo ako továreň

 

Počasie a jeho oblečenie

Ja a moje telo

Chcem byť zdravý ako buk

Potraviny a stravovanie

 

 

December

 

Tešíme sa na Vianoce

 

Vitaj Mikuláš

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc

Čaro a vôňa Vianoc

 

 

Január

 

V krajine snehu a ľadu

 

Na nový rok o kurací krok (časové pojmy)

Zvieratá v zime

Štyria bratia v jednom roku

Zimné športy

 

 

Február

 

Hráme sa na školu

 

Čarovná ceruzka

Karnevalový raj

Vesmír a planéta Zem

Hádaj, čím budem (pracovné profesie)

 

Marec Jar klopká na okienko Ako klíči semienko

Kto pribudol k zvieratkám (domáce zvieratá a ich mláďatá)

Z rozprávky do rozprávky

Tajomstvo vajíčka

 

 

Apríl

 

Dotkni sa zeme

 

Moja ulica, dedina, mesto

Hromada odpadkov

Dopravné prostriedky

Kameň a príroda

 

 

Máj

 

Ja a môj svet

 

Moja zlatá mamička

Lúka plná kvetov ( záhradné a lúčne kvety)

V ríši hmyzu

Život stromov (ovocné stromy, kry a ich plody)

 

 

Jún

 

Tešíme sa na leto

 

Týždeň plný prekvapení

Letný slnovrat

Morský svet

Cestujeme do ZOO

 

 

Júl

 

Dobrodružné  leto

 

Každý deň ako sen

Pripraviť sa, pozor, štart

Z ríše zvierat

Žijeme na planete Zem

 

 

Ponúkame:

Kvalitný edukačný proces deťom od 3 do 7 rokov.

Denný poriadok:

Denné, pravidelne sa opakujúce činnosti sú usporiadané v dennom poriadku, v ktorom sa striedajú:

● hry a hrové činnosti,

● pohybové a relaxačné cvičenia,

● pobyt vonku,

● odpočinok,

● činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

 

Denný poriadok  

6. 15 – otvorenie materskej školy

– schádzanie detí, hry a hrové činnosti (podľa prania a predstáv detí,

navodené priamo i nepriamo usmernené), plánovanie/navrhovanie

aktivít individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity,

edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky,

ranný kruh – rozhovory, diskusie,…

–  pohybové a relaxačné cvičenie

 

9.00 – 9.15  – Osobná hygiena, desiata

– edukačné aktivity, výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové,

grafomotorické, dramatické, atď…, aktivity realizované formou hry

(jej edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP),

– pobyt vonku  spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, prípadne

realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraným (pohybovovým

enviromentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

 

11.45-12.15 – Osobná hygiena, obed

– odpočinok

 

14.00 – 14.30 – osobná hygiena,  olovrant

– hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa

prania a predstáv detí, navodené priamo i nepriamo usmernené),

individuálne,  skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné

aktivity,  individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa,

 

16.00 – koniec prevádzky

 

Spolupracujeme:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bytča

Aktivity počas roka:

Rodina – náš partner:

– úzka spolupráca s rodinou

– metodicko-poradenská činnosť pre rodičov prostredníctvom konzultačných hodín na jednotlivých triedach