O škole

Krátka história Základnej školy v Petroviciach:

STARÁ  DREVENÁ  ŠKOLA

Do roku 1861 sa v Petrovicach vyučovalo v súkromných domoch. Prvá škola v Petroviciach bola drevenná a postavili ju v roku 1861. V októbri 1933 bola prvýkrát založené rodičovské združenie

BUDOVA  ŠKOLY

So stavbou novej školy sa začalo 15.augusta 1938 a škola dostala názov Rímsko-katolícka ľudová škola. V januári 1945 – na požiadanie nemeckého vojenského veliteľstva sa vôbec v škole v Petroviciach nevyučovalo až do 15.mája 1945.

VYUČOVANIE NA MAGALOCH

V roku 1943 bolo nariadené riaditeľstvu školy zriadiť vyučovanie na Magaloch. Vyučujúcou bola p.učiteľka Anna Bunčová. V roku 1944 bola škola na Magaloch vypálená aj s celou osadou nemeckým vojskom.

ŠKOLA NA PLÁŇOCH

V r. 1933 bola zriadená jednotriedna štátna ľudová škola na osade Pláne  – v rodinnom dome Jozefa Mikoláša- Pláňavského. A prvou štátnou učiteľkou bola Františka Šošková. 13.januára 1941 bola dokončená a slávnostne otvorená nová budova školy a avštevovalo ju 35 žiakov.

PRÍSTAVBA

V školskom roku 1960/61 vstúpil do platnosti nový zákon o bezplatnom poskytovaní učebníc a školských potrieb všetkým žiakom 1. – 9. ročníka a škola zároveň dostala nový názov Základná deväťročná škola 1.- 5.ročník v Petroviciach
– v júli 1972 sa začali práce na prístavbe školy – pribudli 2 triedy, riaditeľňa, kabinet, chodba, WC a inštalovalo sa ústredné kúrenie,
– v šk. roku  1977/78 bola na škole zriadená  školská družina.

SETECHOVSKÁ ŠKOLA

V Setechove bola  murovaná „Setechovská rímsko-katolícka ľudová škola“. V rokoch 1972/73 boli pričlenení do tunajšej školy žiaci zo Setechova a z Plání, kde v tom istom roku na základe integrácie bola škola v Setechove zrušená a žiaci sa začlenili do ZDŠ 1.- 4. ročník v Petroviciach.

REKONŠTRUKCIA ŠKOLY

V r. 2002 postihla školu zimná kalamita – zatečené bolo horné poschodie a v tom istom roku sa uskutočnila rekonštrukcia školy za výdatnej finančnej pomoci rodičov, sponzorov, obecného úradu, urbárskeho  spoločenstva  Petrovice a vlastníkov súkromných  lesov Petrovice. Od 1.7.2002 bola škola delimitovaná pod miestnu samosprávu a pod riaditeľstvo školy prešla i MŠ a ŠJ. Škola nadobudla právnu subjektivitu.

 

Bližšie informácie o histórii školy aj s fotografii sa môžete získať z týchto prezentácii:

Škola a jej história

Súčasnosť

Učitelia ZŠ

Učitelia MŠ