Informácie

Názov školy:

Základná škola s materskou školou
013 53 Petrovice

Zriaďovateľ:

Obec Petrovice

Typ školy:

Neplnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1. – 4. s vyučovacím jazykom slovenským

Poskytované vzdelanie:1. – 4. (primárne)

Zariadenia pri škole:

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
KLUBOVŇA SCVČ
VÝDAJŇA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Dôležité kontakty:

č. tel. r. školy: 041/5889028
vedúca ŠJ: 041/5589051
vedúca ekonómka: 041/5589104
e-mail: skola.zspetrovice@gmail.com
www:  www.zspetrovice.sk

Financovanie ZŠ:

Prenesené kompetencie – poskytuje štát – výchovno-vzdelávacia činnosť – normatív na žiaka
Originálne kompetencie – poskytuje obec – MŠ, ŠKD a ŠJ, vzdelávacie poukazy na krúžky

Vybavovanie žiadosti:

Žiadosť je možné podať: písomne
ústne
elektronickou poštou

Adresát – podľa požadovanej informácie v prípade, že adresát nemá danú informáciu, postupuje žiadosť do 5 dní riaditeľke školy. Riaditeľka školy vydáva rozhodnutie o poskytnutí alebo zamietnutí požadovanej informácie. Odvolanie proti rozhodnutiu je možné podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Postup pri sťažnostiach:

Sťažnosť podávať písomne riaditeľke školy. Riaditeľka školy do 30 dní odpovie písomne ako bola sťažnosť prešetrená.

KAM SA OBRÁTIŤ, AK NARAZÍME NA PROBLÉM, KTORÝ SA TÝKA:

Rasizmu alebo xenofóbie:

infolinka proti rasizmu: 02/16356
e-mail: info@rasizmus.sk
linka dôvery: 0905/290150
linka detskej dôvery: 0800/117878
linka detskej istoty Unicef: 0800/ 500 500, ldi@unicef.sk,
polícia SR: 112
policajná linka dôvery: 02/55571110

Šikanovania:

linka detskej istoty Unicef: 0800/500500, ldi@unicef.sk, fungujú nostop, bezplatne

môžeš sa obrátiť aj na :

linku dôvery: 0905/290150
linku detskej dôvery: 0800/117878
policajná linku dôvery: 02/55571110
polícia SR: 112
nadácia pomoc deťom v ohrození: 02/59317185, www.vomocdetom.sk.
detský fond SR: 02/43337825
detské centrum Kľúčik: 0903/479186

Týrania:

linka detskej istoty Unicef: 0800/500500, ldi@unicef.sk
polícia SR: 112
policajná linka dôvery: 02/55571110
linka dôvery: 0905/290150
linka detskej dôvery: 0800/117878
Pro Familia: 043/4220853 profamiliamt@nextra.sk
SKC Dotyk: 032/7777216