Rada školy

Pavol Adamík – zástupca rodičov ZŠ

Jozef Holínec- zástupca rodičov ZŠ

Ing. Peter Marušák – zástupca rodičov MŠ

Jana Mitášová – zástupca za učiteľov MŠ

Mgr. Jana Dvoráková – zástupca za učiteľov ZŠ

Dagmar Hulínová – zástupca za prevádzkových pracovníkov školy

Martin Hulín- za obecný úrad- poslanec

Pavol Žídek – za obecný úrad- poslanec

Rada školy pri ZŠ s MŠ Petrovice je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Je ustanovená podľa § 7 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Zb. Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení v neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.