ŠKD

Školský klub detí

Významnou a neoddeliteľnou súčasťou našej školy je aj školský klub detí. Navštevujú ho žiaci 1. – 4. ročníka. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vyučovacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.

V školskom roku 2020/21 pracuje 1oddelenie ŠKD.

Piliere činnosti ŠKD:

1. Oddych a relaxácia.

2. Záujmová činnosť.

3. Príprava na vyučovanie.

Prevádzka ŠKD:

1. Denne okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.

2. Od 6.15 do 7.15 hod.

3. Od 11.30 do 16,00 hod.

Režim dňa :

1. 6.15 – 07.15 hod – odpočinková činnosť

2. 11.30 – 13.15 hod. – preberanie žiakov od triednych učiteliek, odpočinková a relaxačná činnosť, obed

3. 13.15 – 14.00 hod. – rekreačná činnosť

4. 14.00 – 14.30 hod. – príprava na vyučovanie

5. 14.30 – 15.00 hod. – záujmová činnosť

6. 15.00 – 16.00 hod. – rekreačná a odpočinková činnosť, krúžková činnosť

Obsahové zameranie :

Odpočinková činnosť a relaxačná prebieha bezprostredne po obede, má pokojný ráz (čítanie, počúvanie rozprávky, spoločenské hry).

Rekreačná činnosť vystrieda pokojný odpočinok. Má ráz rušných pohybových činností (telovýchovné a športové aktivity, tematicky zamerané vychádzky, pozorovanie prírodných zaujímavostí a pod.).

Záujmová činnosť pomáha uspokojovať a ďalej rozvíjať talent a nadanie detí v rozličných oblastiach. Sú to činnosti: spoločensko – vedná, environmentálna a ekologická (prírodovedná), pracovno – technická, esteticko – výchovná, telovýchovná, športová a turistická činnosť.

Príprava na vyučovanie umožňuje hravou formou, najmä prostredníctvom didaktických hier, lepšie zvládnuť a porozumieť preberanému učivu v škole a tiež vedie deti k zodpovednosti a samostatnosti pri príprave na vyučovanie.

Spoločensky – prospešná činnosť umožňuje deťom aktívne sa zapájať a spoluvytvárať príjemné a estetické prostredie v školskom klube i okolí školy (výzdoba triedy, starostlivosť o izbové rastliny, zber druhotných surovín a pod.).

Ako sa prihlásiť do ŠKD a aký je finančný príspevok na školský rok 2020/21

Dieťa možno do ŠKD zaradiť na základe vyplnenia písomnej prihlášky (zápisný lístok), vždy na jeden školský rok. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí je 7 € . Tento musí byť uhradený v polročných splátkach v sume 35 € v mesiaci september a február. Celé znenie Smernice o finančnom príspevku nájdete v rubrike „Dokumenty“.